Basit Yaralama Suçu

Basit yaralama suçu

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Oct 16

Etiketler: basit yaralama suçu

Basit Yaralama Suçu

T.C.
KOCAELİ
10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ H.A.G.B.
 
DOSYA NO
KARAR NO
[C.SAVCILIĞI ESAS NO]
 
GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
 
HAKİM
KATİP
DAVACI : K.H.
MAĞDUR : ............ İzmit/KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik No:
KATILAN :................ İzmit/KOCAELİ adresinde oturur.  TC Kimlik No:
VEKİLLERİ
  Av. TEVFİK GÖRKEM ŞENEL, Foça Mah.967 Sokak No:28/D 48800 Fethiye/ MUĞLA
SANIK : .....................  Kartepe/ KOCAELİ adresinde oturur.  TC Kimlik No:
VEKİLİ : .............................
SUÇ : Basit Yaralama
SUÇ TARİHİ / SAATİ : ................
SUÇ YERİ : KOCAELİ/KARTEPE
KARAR TARİHİ :.........................
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının ................ tarihli ve 2.......3 Esas numaralı iddianamesi kaydolunup yapılan açık yargılaması sonucunda: 
 
İDDİA
İddianamede özetle; "...Müşteki ve şüphelinin aynı sitede oturdukları, şüphelinin olay günü oğlunu darp ettiği gerekçesiyle mağdur küçüğün suratına tokatla vurduğu, tanzim edilen edilen adli rapora göre mağdurun hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralandığı ve mağdurun annesi müştekinin şüpheliden şikayetçi olduğu, darp iddialarının bir kısım tanık beyanları ile de doğrulandığı tespit olunmakla..." denilerek sanığın Türk Ceza Kanununun 86/2, 53/1. maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunmuştur.
ŞİKAYET :
............................................
DELİLLER:
Sanık savunması
Katılan beyanı
Adli Tıp Kurumu Kocaeli Şube Müdürlüğü raporu
Darp beyanı ile geldiği, yüz sol yanda kızarıklık mevcut, ayrıca hassasiyet ve minimal ödem mevcut olduğu, nörolojik muayenenin doğal bulunduğu belirtilerek basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralanma olduğu bildirilmiştir. 
Sanığın adli sicil kaydı ve nüfus kayıtları
Tanıkların beyanları
..........................
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Sanık savunması, katılan beyanı, tanıkların beyanları, adli rapor ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; tanıklar.......................... beyanları ile mağdura ilişkin düzenlenmiş olan Adli Tıp Kurumu Kocaeli Şube Müdürlüğü raporunun birbirleriyle örtüştüğü, söz konusu delillere göre sanığın mağdur çocuğu tokat atmak suretiyle yaraladığı, bahse konu yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olduğu anlaşıldığından sanığın suçlamaları reddettiği savunmalarına itibar edilmemiş ve sanığa iddianame ile isnat edilen basit yaralama suçunun sübut bulduğu yönünde kesin kanaate varılmıştır. Bu sebeple, sanık .................................ın mağdura karşı basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama suçunu işlediği anlaşıldığından TCK’nın 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, failin kusurluluk derecesi, olay nedeniyle meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak eylemine uyan TCK'nın 86/2. maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Her ne kadar sanık hakkında iddianamede Türk Ceza Kanununun 86/2 ve 53. Maddeleri sevk maddeleri olarak gösterilmiş ise de iddianamede anlatılan eylemin olay tarihinde 9 yaşında olan mağdura karşı gerçekleştirilmiş olması sebebiyle ek savunma alınmak suretiyle verilen cezada TCK’nın 86/3-b maddesi gereğince yarı oranında artırım yapılmıştır.
 Verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi ve sanığın duruşma sırasındaki olumlu davranışları dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince takdiren  1/6 oranında indirim uygulanmıştır.
 Sanığa hükmolunan cezanın türü ve miktarı, sanığın adli sicil kaydına göre daha önce kasıtlı suçtan dolayı mahkum olmamış olması, sanığın kişilik özellikleri ile dosyaya yansıyan duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate varılmış olması, suçun işlenmesi ile oluşmuş tazmini gereken ve talep edilen somut maddi bir zararın bulunmaması ve sanık tarafından da kabul edilmiş olması nedeniyle yasal koşulları oluşmakla sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.  
HÜKÜM; Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 
1-Sanık ............................'ın mağdura karşı basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama suçunu işlediği anlaşıldığından TCK’nın 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, failin kusurluluk derecesi, olay nedeniyle meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak eylemine uyan TCK'nın 86/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir neden de görülmediğinden takdiren 120 ADLİ GÜN PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
   2-Sanığın bu eylemini çocuk olan mağdura karşı gerçekleştirmiş olması nedeniyle cezasında 5237 sayılı TCK’nın 86/3-b maddesi gereğince yarı oranında artırım yapılarak 180 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3-Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi ve sanığın duruşma sırasındaki olumlu davranışları dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince takdiren  1/6 oranında indirim yapılarak 150 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4-Sanığın mali ve ekonomik durumu, şahsi halleri, sosyal statüsü, cezanın sanık üzerindeki etkisi de nazara alınarak 5237 sayılı TCK’nın 52/1. maddesi gereğince sanığa verilen gün karşılığı adli para cezasının takdiren 20 TL üzerinden hesaplanmasıyla 3.000 TL  ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5-Sanığa verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/4. maddesi uyarınca takdiren birer aylık ara ile 10 eşit taksit halinde ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ihtarına (ihtarat yapıldı),
6-Sanığa hükmolunan cezanın türü ve miktarı, sanığın adli sicil kaydına göre daha önce kasıtlı suçtan dolayı mahkum olmamış olması, sanığın kişilik özellikleri ile dosyaya yansıyan duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate varılmış olması, suçun işlenmesi ile oluşmuş tazmini gereken ve talep edilen somut maddi bir zararın bulunmaması ve sanık tarafından da kabul edilmiş olması nedeniyle yasal koşulları oluşmakla sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
7-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/8. maddesi gereğince hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına,
8-Sanığın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/10. maddesi gereğince 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına,(ihtar yapıldı)
9-Katılan kendini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT’ne göre hesaplanan 2.725 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine,
10-Bu davada yapılan 5 çağrı gideri 70 TL, uzlaştırmacı için takdir edilen 171 TL ve Adli Tıp Kurumu incelemesi için 100 TL olmak üzere 341 TL yargılama gideri toplamının sanıktan alınarak Hazineye irat kaydına,
Dair sanık, sanık müdafii ve katılan vekilinin yüzüne karşı kısa kararın tefhiminden itibaren  7 gün içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunulan yerdeki aynı derecedeki mahkemeye dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın da hakime onaylattırılması suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 268. maddesi gereğince Kocaeli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebileceği, aksi halde kararın kesinleşeceğine dair verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 

Sayfamızı Paylaşın :