Anlaşmalı boşanma davası gerekçeli kararı

Anlaşmalı boşanma davası gerekçeli kararı

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Feb 02

Etiketler: anlaşmalı boşanma boşanma davası fethiye anlaşmalı boşanma protokolü boşanma tazminatı

Anlaşmalı boşanma davası gerekçeli kararı

TÜRK MİLLETİ ADINA
 
T.C.
FETHİYE
AİLE MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
 
ESAS NO : 2021/ Esas
KARAR NO : 2021/
 
HAKİM
KATİP
 
DAVACI
VEKİLİ
DAVALI
VEKİLİ : Av. TEVFİK GÖRKEM ŞENEL - [16283-82259-16379] UETS
 
DAVA : Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
DAVA TARİHİ
KARAR TARİHİ
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH 
 
Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı ile 2017 yılında evlendiklerini 1 tane müşterek çocuklarının olduğu, davalı ile aralarında uyuşmazlık olduğunu, aralarında şiddetli geçimsizliğin bulunduğunu, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını beyan ederek boşanmalarına karar verilmesini mahkememizden talep ve dava etmiştir.
Davacı duruşmada; " Dava dilekçesini tekrar ederim, davalıdan boşanmak istiyorum. 19/...2021 tarihli protokol altındaki imza bana aittir. O protokol çerçevesinde karşı taraf ile anlaştık. Protokol hükümlerini aynen tekrar ediyorum. Anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmesini talep ediyorum.   Sulh olmak psikologla görüşmek istemiyorum.  Duruşmada sunacağım tüm delil, tanık  vs tüm süre ve HMK usulündeki hususlarda tarafıma açıklanan haklarımı anladım tüm bu konularda davalı ile uzlaştık, sunulan  19/..../2021 tarihli protokol doğrudur, altındaki imza bana aittir, onanmasını istiyorum. Bu sebeple uzlaşmamız doğrultusunda boşanmamıza karar verilsin. Yargılama giderleri üzerimde bırakılsın " şeklinde beyanda bulunmuştur.
Davacı vekili duruşmada; "Taraflar her konuda anlaşmışlardır, boşanmalarına karar verilsin, yargılama gideri müvekkilim üzerinde bırakılsın, ücreti vekalet talebim de yoktur " şeklinde  beyanda bulunmuştur.
Davalı duruşmada;  " Açılan davadan haberdarım. Bende boşanmak istiyorum.  19/...../2021 tarihli protokol altındaki imza bana aittir. O protokol çerçevesinde karşı taraf ile anlaştık.  Protokol hükümlerini aynen tekrar ediyorum.  Anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmesini talep ediyorum.  Sulh olmak psikologla görüşmek istemiyorum. Duruşmada sunacağım tüm delil, tanık  vs tüm süre ve HMK usulündeki hususlarda tarafıma açıklanan haklarımı anladım tüm bu konularda davacı ile uzlaştık, sunulan 19/10/2021 tarihli protokol doğrudur, altındaki imza bana aittir, onanmasını istiyorum. Bu sebeple uzlaşmamız doğrultusunda boşanmamıza karar verilsin  " şeklinde beyanda bulunmuştur.
Davalı vekili duruşmada: "Taraflar her konuda anlaşmışlardır, boşanmalarına karar verilsin,  vekalet ücreti talebim de yoktur." Şeklinde beyanda bulunmuştur.
Tarafların nüfus aile kayıt tablosunun incelenmesinde; 22/............../2017 tarihinde evlendikleri,  evliliklerinden 1 tane müşterek çocuklarının olduğu anlaşılmıştır.
Yapılan yargılama, toplanan deliller ve taraf beyanları birlikte değerlendirildiğinde;  davacının açmış olduğu boşanma davasının taraflarca sunulan boşanma protokolü çerçevesinde davalı tarafından mahkememiz huzurunda kabul  edildiği, tarafların boşanmanın hukuki ve mali tüm sonuçları hakkında anlaştığı, protokolün mahkememizce uygun bulunduğu, aile birliğinin temelinden sarsıldığı, tarafların ortak hayatı idame ettirmelerinin ve bir daha biraraya gelmelerinin imkansızlaştığı, evliliğin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçtiği ve davada anlaşmalı boşanma için aranan yasal koşulların oluştuğu anlaşıldığından davanın kabulü ile 4721 Sayılı TMK.' nun 166/3. maddesi uyarınca tarafların  boşanmalarına, sunulan   19/10/2021 tarihli protokolün onaylanmasına dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
            1-Davanın KABULÜ ile, ................................. Nüfusuna kayıtlı,  davacı 1................ TC kimlik numaralı ............... (kızlık soyadı: ...............) ile, davalı ...........TC kimlik numaralı ....................in TMK 166/3 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Tarafları müşterek çocuğu vefat ettiğinden velayet hususunda karar verilmesine yer olmadığına, 
3-Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden, manevi tazminat, nafaka talep etmediklerinden, bu hususlarda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,
4-Tarafların evlilik birliği içerisinde edindikleri mallara ilişkin her türlü katkı payı katılma alacağı, ziynet alacağına  yönelik olarak haklarından feragat ettiklerinin HÜKME DERCİİNE,
5-Müşterek konutta bulunan ev eşyalarının tamamının davalıda kalmasının HÜKME DERCİİNE,
6-Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra 50.000,00 TL maddi tazminatın  davacı .................. vekilinin banka hesabına 25.10.2021 tarihinde  ödenmek üzere davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
7-Duruşmadaki beyanları doğrultusunda tarafların mahkememize sundukları  19/...../2021 tarihli protokolün ONANMASINA;HÜKMÜN EKİ SAYILMASINA,
8-Davacının beyanı uyarınca yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,
9-Taraf vekillerinin vekalet ücreti talebi olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, 
10-Alınması gerekli olan harç peşin alındığından harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
11-Fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştikten sonra talep halinde yatıran tarafa İADESİNE,
  Gerekçeli kararın yazılması ve taraflara tebliğinden itibaren  HMK 345. maddesi uyarınca İKİ HAFTA İÇİNDE İzmir  Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunabileceklerine,  
     Dair tarafların yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı karar verildi.
 25/.........../2021
 
Katip ........
¸e-imzalıdır
 
 
Hakim ..........
¸e-imzalıdır
 

Sayfamızı Paylaşın :