Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Oct 16

Etiketler: mala zarar verme suçu Fethiye

Mala Zarar Verme Suçu

T.C.     "A.P.C."
FETHİYE
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
 
DOSYA NO : 2019/ Esas
KARAR NO : 2020/
[C.SAVCILIĞI ESAS NO]
 
G E R E K Ç  E L İ   K A R A R
         T Ü R  K   M  İ  L  L  E  T  İ   A  D  I  N  A
 
HAKİM
KATİP
DAVACI : K.H.
KATILAN :   Fethiye/ MUĞLA adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:
VEKİLİ : Av. TEVFİK GÖRKEM ŞENEL
SANIK :  Keçiören/ ANKARA adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:
VEKİLLERİ
  
SUÇ : Mala Zarar Verme
SUÇ TARİHİ / SAATİ
SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE
KARAR TARİHİ
 
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının ............. tarih ve  .... esas sayılı iddianamesiyle mahkememize açılan kamu davasının Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre yapılan açık yargılaması sonucunda;
I. İDDİA:
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının .......................... esas sayılı iddianamesinde; sanığın "Mala Zarar Verme" suçunu işlediği iddia edilmiş ve TCK nın 5237 Sayılı TCK'nın 151/1, 53/1  maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır. 
II. ŞİKAYET:
.........................
III. SAVUNMA:
.....................................
 
IV.DELİLLER :
A. Beyan Delilleri:
 
 
 
 TANIK   BEYANINDA;  
 
B. Belge Delilleri:
Sanığın nüfus ve adli sicil kaydı, sanık savunması, müşteki beyanı, tanık beyanı, kolluk tarafından tutulan tutanaklar dosya arasındadır.
V.DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ULAŞILAN KANAAT :
İddia ve savunma, nüfus ve sabıka kayıtları, sanık savunması, katılanlar beyanı, tanık beyanı, kolluk tarafından tutulan tutanaklar ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; müşteki ile sanığın akraba oldukları ve aralarında ev meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, olay tarihinde sanığın müştekiye ait mermerleri kırdığı, dolap kapaklarını söktüğü, seramiklerini kırdığı, kalekim torbalarını kullandığı, pencerelerini söktüğü gerekçesiyle müştekinin................ tarihinde şikayetçi olduğu ve zarar verme olayına ilişkin fotoğraf kayıtlarını dosyaya sunduğu, taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığı, sayılan sebeplerle sanığın müşteki karşı mala zarar verme suçunu işlediği iddiasıyla cezalandırılması amacıyla mahkememizde kamu davası açıldığı, sanığın alınan savunmasında özetle suça konu evi yaptıranın ablası ve eniştesi olduğunu, müştekinin ablasının kayınpederi olduğunu, ablasının eşi ile boşanma aşamasında olduğunu, bir dönem ablası ile birlikte kaldığını, eve zarar vermesinin söz konusu olmadığını, dosya içerisindeki görüntülerde olmasının sebebinin aylarca evde yaşamış olmasından kaynaklı olduğunu dile getirdiği, müştekinin alınan beyanında özetle sanığın gelininin kardeşi olduğunu, bir gün üst kattan seramiklerin aşağıya atıldığını gördüğünü, sanığın evine zarar verdiğini, olay nedeniyle zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu dile getirdiği, tanık Nazife'nin alınan beyanında özetle müştekinin kayınpederi olduğunu, sanık olan kardeşi üzerine atılı iddiaların asılsız olduğunu, bahsi geçen evi eşi ile birlikte yaptırdıklarını, evin arkasının hafriyat ile dolu olduğunu, bahsi geçen görüntülerin bu hafriyata ilişkin olabileceğini, kapıda çiziklerin öncesinde olduğunu hatırladığını, sanığın kardeşi olduğunu ve ara ara kendisi ile kaldığını, eve zarar vermesinin söz konusu olmadığını, haberi olmadan hakkında tahliye kararı verildiğini dile getirdiği, tanık.....................'ın alınan beyanında özetle olay tarihinde müştekiye ait tarlada çalıştığını, sanığın müştekiye ait evin penceresinden seramikleri fırlattığını gördüğünü dile getirdiği, tanık Erez'in alınan beyanında özetle müştekinin yeğeni olduğunu, sanığın müştekiye ait evde kiracı olarak oturduğunu ve müştekinin evi icra yoluyla tahliye ettirdiğini, sonrasında eve kontrol için girdiklerinde seramiklerin kırıldığını, kapılara zarar verildiğini, dolaplara zarar verildiğini gördüğünü dile getirdiği, dosyanın incelenmesinde 1....... tarihli görgü tespit tutanağında evin 3 katlı ev olduğunun, evin arka tarafında seramik parçaları ile inşaat malzemelerinin olduğunun tespit edildiği, dosyaya sunulan fotoğrafların incelenmesinde sanığın görüntülerdeki kişinin kendisi olduğu yönünde inkarı olmadığı dikkate alınarak sanığın evin üst katında bulunduğu sırada eline ne olduğu tam anlaşılamayan cisimleri alarak taşımış olduğunun görüldüğü ve kırılan seramik görüntülerine ait fotoğrafların dosyaya sunulmuş olduğu, bu haliyle mahkememizce yapılan değerlendirmede sanık her ne kadar üzerine atılı suçu kabul etmemiş ve sanığın kardeşi olan tanık .....................e de kardeşinin eve zarar vermediğini dile getirmiş ise de; müştekinin aşamalardan itibaren değişmeyen şekilde alınan beyanı, tanık ...................'ın beyanında sanığın seramikleri evin penceresinden attığını gördüğünü söylediği, tanık...................'in beyanında evi kontrol için geldiklerinde seramiklerin kırılmış olduğunu gördüğünü söylediği, bu beyanlar ile müştekinin dosya arasında sunmuş olduğu fotoğraf ve olay yeri görgü tespit tutanağının uyumlu olduğu; bu haliyle müştekinin sanığın ablasının kayınpederi olduğu, olay tarihinde sanığın ablasının müştekinin oğlu ile boşanma aşamasında olduğu, bu süreçte sanığın ablası ile birlikte kaldığı, boşanma davasının devam etmesi sebebiyle taraflar arasında husumetin oluştuğu, müştekinin sanığın ikrarı ile de sabit olduğu üzere icra yoluyla evi tahliye ettirdiği, bu sebeple sanığın da müştekiye ait eve zarar verme kastı ile hareket ettiği ve evin bir kısım seramiklerini kırdığı, mahkememizce olayın oluş şeklinin bu haliyle kabul edildiği, bu sebeple sanık ile sanığın ablası tanık .................'nin suçtan kurtulmaya ve kurtarmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakla üzerine atılı suçtan cezalandırıldığı, suçtan doğan zarar dikkate alınarak sanığın cezasında alt hadden uzaklaşıldığı, sanığın müştekinin zararını gidermediği dikkate alınarak cezasında CMK 231 maddesinin uygulanmadığı anlaşılmış aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM           : Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;
1)Sanık .......................'in müşteki .........................'ye  karşı "Mala Zarar Verme" suçunu işlediği, tüm dosya içeriğinde sabit olduğundan TCK md. 61 uyarınca  sanığın suç işlemedeki kastı ve suç işlemesindeki özellikler göz önüne alınarak eylemine uyan  TCK 151/1  maddesi gereğince taktiren   ve alt hadden uzaklaşarak 180 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
 Sanığın şahsi ve sosyal durumu, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri, yargılamadaki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK madde  62/1 gereği müşteki sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 150 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının 1(bir) gününün TCK 52/2 gereği sanığın sosyal ve ekonomik durumu gözetilerek 20 TL olarak belirlenmesine,
Sonuç olarak  sanığın 3.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığa verilen adli para cezasının 5237 sayılı yasanın 52/4 maddesi gereğince kararın kesinleşme tarihinden itibaren birer aylık taksitler halinde 20 eşit taksitte tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde  Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, sanığın iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verileceği,  günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirleneceği,  sanık, hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirileceğinin ihtarına, (ihtar edilemedi) 
 
Başkaca arttırım ya da indirim yapılmasına takdiren YER OLMADIĞINA,
Sanığın suçtan doğan zararı gidermediği anlaşıldığından  CMK 231 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
 
2-Katılan  kendisini vekil ile temsil ettirdiği ve sanık hakkında mahkumiyet hükmü tesis edildiği anlaşılmakla, karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T nin 14/1. Maddesi delaletiyle tarifenin 2. Kısım 2.bölümünün 8. bendi uyarınca hesap edilen 3400,00 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsiline 
3-Yapılan 1 adet uzlaştırma gideri 150,00 TL, 1 adet posta 2,90 TL, 5 adet tebligat gideri 89,40 TL olmak üzere toplam  242,30 TL nin sanıktan tahsil edilerek hazineye irat kaydına,
Dair,  sanık ve müştekinin yokluğunda, katılan vekilinin yüzüne karşı 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürülük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanuna eklenen geçici 2. maddenin 1. fıkrası gereğince KESİN olmak üzere  verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 
 

Sayfamızı Paylaşın :