Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 06

Etiketler: Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak

T.C.
FETHİYE
5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ "BERAAT-H.A.G.B."
 
DOSYA NO
KARAR NO
[C.SAVCILIĞI ESAS NO]
 
        GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
 
HAKİM
C. SAVCISI
KATİP
 
DAVACI : K.H.
MAĞDUR
VEKİLİ
SANIK
MÜDAFİ : Av.TEVFİK GÖRKEM ŞENEL, Foça Mah.967 Sk No:28/D Fethiye/ Muğla
SANIK
SUÇ : Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak
SUÇ TARİHİ : 14/01/2021 
SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE
KARAR TARİHİ : 23/06/2022
 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının  Tarih ve  Esas sayılı iddianamesi ile Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak suçundan sanık hakkında TCK'nın 136/1, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır. 
SAVUNMA: 
Sanık .........in mahkememiz huzurunda alınan savunmasında özetle; "Ben bu konuda daha önce beyanda bulunmuştum. Aynen tekrar ederim. Olay tarihinde kardeşimin kendisine ait taşınmazı sattığını öğrenmem üzerine telaşlandım, çünkü kendisinin psikolojik rahatsızlıkları vardı, dolandırıldığını düşündüm, eczaneye giderek bende bulunan kimliğini orada bir kişiye verdim, kimliği verip bilgileri sorduğum kişi şu anda mahkeme salonunda bulunan şahıs değildi, yanında çalışan birisi olabilir, ancak net olarak hatırlamıyorum, ben direk kimlik uzatıp sorduğumda bana bilgilerin kendime ait olup olmadığına ilişkin her hangi bir şey sorulmadı, ben yalnızca raporun devam edip etmediğini ilaçların alınıp alınmadığını sordum, suç işleme kastı ile hareket etmedim öncelikle beraatimi aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanmasını isterim" şeklinde savunmada bulunmuştur. 
Sanık ..............'un mahkememiz huzurunda alınan savunmasında özetle; "Ben bu konuda daha önce beyanda bulunmuştum. Aynen tekrar ederim. Ben çok uzun yıllardır eczacılık yapıyorum, kişinin kendisi olmaması halinde bilgilerini kimseye vermemiz söz konusu değildir yalnızca yakınlarına reçete olması durumunda ilaç teslimi yapabiliriz, haftada yüzlerce insan ile muhatap olurum bu nedenle sanığın eczaneye gelip gelmediğini dahi hatırlamıyorum ancak olayın meydana geldiği tarihte pandemi vardı herkes maske takıyordu, bizde işlemleri içeride yapıp gelenleri iç yeri içerisine almıyorduk, sanık bahsettiği gibi kimlik sunmuş ise kimliğe dayalı olarak kendisi olduğu düşüncesi ile işlem yapmış olabilirim, eczanede açık olan sistem benim üzerime kayıtlıdır ancak bu sistemi yanımda çalışanlarda kullanır, ben kasti olarak kardeşine ait bilgileri sanığa vermedim kendisini tanımam üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum öncelikle beraatimi aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanmasını isterim" şeklinde savunmada bulunmuştur. 
ŞİKAYET: 
Mağdur .................'in talimat yolu ile alınan beyanında özetle; " Özel sağlık verilerim kardeşim tarafından kullanılmıştı. Ancak ben şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi bir zararım da yoktur. Davaya katılma talebim yoktur. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" şeklinde beyanda bulunmuştur. 
DELİLLER:  
Sanığa ait nüfus ve adli sicil kaydı, sanıklar savunması, kolluk ifadeleri, mağdur beyanı, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne yazılan müzekkere cevabı ile tüm dosya kapsamı.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: "Dosya kapsamı bir bütün olarak incelendiğinde, sanık  ..........'ın sanık  .......a ait eczaneye giderek müştekiye ait kimlik numarasını vererek müştekinin kişisel veri niteliğinde olan sağlık verilerini istediği, sanık .............'nın da bu bilgileri kendisine verdiği, bu şekilde  sanık .............ın azmettirmesiyle  sanık  ..............'nın belli bir mesleğin sağladığı kolaylıktan faydalanarak kişisel verileri ele geçirme ve yayma suçunu iştirak halinde işledikleri alınan beyanlar ve dosya kapsamı ile  anlaşılmakla sanık  ..............'un eylemine uyan   Türk Ceza Kanunu 136/1, 137/1-b, 53 maddesinin sanık  ...........in ise  eylemine uyan  Türk Ceza Kanunu 136/1, 137/1-b, 38, 53 maddelerinin tatbiki ile cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur " şeklinde mütalaada bulunmuştur.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKÇE VE KABUL: 
Mahkememizce yapılan yargılama, sanık savunmaları,  mağdur anlatımları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Sanık ............n mağdurun öz ablası olduğu, mağdurun kendisine ait taşınmazı sattığını söylemesi üzerine psikolojik rahatsızlıkları olması nedeniyle kullandığı ilaçları bırakıp bırakmadığını merak ederek en yakında bulunan eczaneye gittiği, eczanenin sahibinin sanık ............. olduğu, sanık ..............ın mağdura ait kimliğin kendisinde bulunması nedeniyle bu kimliği ibraz ederek mağdura ait ilaçlara ve raporlara bakılmasını istediği, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne yazılan müzekkere cevabından sanık .........'nın işlettiği ...................Eczanesi tarafından mağdurun ilaç bilgilerinin sorgulandığının tespit edildiği, sanık................nın alınan savunmasında bahse konu olay tarihini hatırlamamak ve iş yerinde kendisinden başka çalışanlar da bulunması ve kendisine ait sistemi kullanmaları yanında bahse konu tarihlerde pandemi nedeniyle müşterileri eczane içerisine almadıklarını, kimlik verilmesi halinde maskelerin çıkarılmasını istemediklerini, yakınlar tarafında da ilaçların alınabileceğini beyan ederek atılı suçlamayı inkar ettiği, sanık..............'ın ise kardeşinin dolandırıldığı düşüncesiyle onu korumak için ilaçlarını alıp almadığının kontrolünü sağlamak maksadıyla kimliğini mağdurun vererek ilaçlarına bakılmasını istediğini beyan ettiği anlaşılmakla;
Sanık .............ın sanık ..........ya ait eczaneye gidip mağdura ait kimlik numarasını vererek  kişisel veri niteliğinde olan sağlık verilerini istediği, sanık ..............'nın da bu bilgileri kendisine verdiği, bu şekilde sanık ..........'ın kişisel verileri ele geçirme suçunu işlediği anlaşılmakla atılı suç yönünden alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir neden olmadığı kanaatiyle sanığın alt sınırdan ceza tayini ile cezalandırılmasına, sanık ............... yönünden beraat kararı verilmesi nedeniyle azmettirme bulunmadığına kanaat getirildiğinden sanık ................ hakkında nitelikli hal uyarınca artırım yapılmasına yasal imkan bulunmadığından  137/1-b maddesi uyarınca artırım yapılmasına yer olmadığına, sanığın sabıkasız kişiliği nazara alınarak verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,
Her ne kadar sanık ............. hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmışsa da sanığın eczacı olduğu, olay tarihindeki olağanüstü hal ve koşullarda kendisine ibraz edilen kimliğe ilişkin ilaç bilgilerine bakarak kimlik sahibi olduğunu düşündüğü sanık .............ı bilgilendirdiği, olay tarihi öncesinde sanık ve mağduru tanımadığı, bu haliyle sanığın atılı suçu işlemek amacıyla hareket etmediği, bu haliyle kasıtlı suç yönünden aranan mahkumiyet şartının bulunmadığı kanaatiyle beraatına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM                           :  Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-)Sanık ............ hakkında mağdura karşı 5237 Sayılı TCK'nın 136/1 maddesi uyarınca  kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçunu işlediği mahkememizce sabit görülmekle, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, meydana gelen zararın ağırlığı göz önünde bulundurularak sanığın takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık .............hakkında beraat hükmü kurulduğundan 5237 sayılı TCK'nın 38.maddesi delaleti uygulanmayarak cezasından 137/1-b maddesi uyarınca artırım yapılmasına yer olmadığına,
Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni kabul edilip, 5237 Sayılı TCK'nın 62. Maddesi uyarınca cezada 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen süreli hapis cezasının kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih 2014/140 E. - 2015/85 K. sayılı kararı dikkate alınmak suretiyle 5237 Sayılı TCK.nun 53. maddesinde düzenleme altına alınan hak yoksunluklarının uygulanmasına, 
Sanığa hakkında hükmolunan cezanın; sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel teşkil edecek sabıkasının bulunmaması, sanığın kişilik özellikleri ile tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda Mahkememizce kanaat getirilmiş olması  ve suçun niteliği de dikkate alınarak 5271  Sayılı C.M.K.’nın 5728 Sayılı Kanunla değişik 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Sanığın 5271 Sayılı C.M.K.’nın 5560 Sayılı Kanunun 23. maddesi ile eklenen 231/8. maddesi gereğince 5 YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE  TABİ TUTULMASINA, denetim süresi içerisinde takdiren herhangi bir şarta uymakla yükümlü BIRAKILMAMASINA,
Sanığın denetim süresi içinde kasten bir suç işlemediği takdirde 5271 Sayılı C.M.K.’nın 5560 Sayılı Kanunun 23. maddesi ile eklenen 231/10. maddesi gereğince, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki kamu davasının düşürülmesine,
Sanığın denetim süresi içinde kasten bir suç işlemesi durumunda 5271 Sayılı C.M.K.’nın 5560 Sayılı Kanunun 23. maddesi ile eklenen 231/11. maddesi gereğince sanık  hakkındaki açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına,
2-)Her ne kadar sanık ..................... hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 136/1, 137/1-b, 53 maddeleri uyarınca    cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yapılan yargılamada, sanığın   üzerine atılı suçu işleme kastı bulunmadığından  CMK. 223/2-c maddesi uyarınca  BERAATİNE, 
Beraat eden sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.'ne göre 5.100,00-TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa VERİLMESİNE, 
 
3-)Bu dava nedeni ile yargılama sırasında yapılan 2 adet tebligat gideri 62,00-TL ve posta gideri 22,00-TL toplamı 84,00-TL nin sanı.....................'dan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
 Dair, Türk Milleti Adına, tarafların yüzüne karşı, verilen mütalaaya uygun karar yönünden, kararın taraflara tefhim tarihinden itibaren, 7 gün içinde 2 bent numaralı karara karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine sunulmak üzere, 1 bent numaralı karara karşı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmak üzere Mahkememize ya da başka bir yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek bir dilekçe ile veya bizzat Mahkememize müracaat ederek tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanakla tespit edilen beyanı ve imzası Hakim tarafından onaylanmak kaydıyla 1 bent numaralı karara karşı itiraz, 2 bent numaralı karara karşı İstinaf yasa yolu açık olmak üzere ve 7 gün içerisinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ihtarı ile 5271 Sayılı Yasa'nın 231'inci maddesi uyarınca açıkça okunup, gerekçesi ana çizgileri ile anlatıldı.
 
 
 

Sayfamızı Paylaşın :