ihtiyaç nedeniyle tahliye davası

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye davası

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 04

Etiketler: ihtiyaç nedeniyle tahliye kiracı tahliye ihtarname dava açma zamanı yeni malik

ihtiyaç nedeniyle tahliye davası

TÜRK MİLLETİ ADINA
 
T.C.
FETHİYE
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
 
ESAS NO : ...
KARAR NO : .....
 
HAKİM : ...........
KATİP : ..........
 
DAVACI : ............
VEKİLİ : . ..................
DAVALI : ...................
VEKİLİ : Av. TEVFİK GÖRKEM ŞENEL 
 
DAVA : Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : .
KARAR TARİHİ : .
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH 
Mahkememizde görülmekte bulunan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı müvekkili  ........ Fethiye'ye yerleşme amacıyla tahliye talebine konu .............. adresinde bulunan taşınmazı satın aldığını, müvekkilinin konut ihtiyacı nedeniyle satın aldığı taşınmazı kullandığı anlaşılan davalı kiracı ............ Kadıköy ..............Noterliği ................. tarih............ yevmiye nolu ihtarı ile taşınmazın tahliyesini ihtar ettiğini, bu ihtarın tebliğinden hemen sonra dava açma süresinin korunması amacıyla da Fethiye .........Noterliğinin ....... tarih ve............. yevmiye nolu ihtarname ile taşınmaza ihtiyacının olduğunu, sözleşmenin yenilenmeyeceğini ihtar ettiğini, ihtarnamelerin davalıya tebliğ edildiğini, tahliye davası açmak için belirlenen sözleşmenin yenilenme tarihi .............. tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ihtar şartı yerine getirildiğini ve yine ihtarname de belirtildiği üzere TBK 351.madde 2.fıkra uyarınca gereksinim nedeniyle 1 aylık dava açma süresinde davayı açtığını,  müvekkilinin mesken ihtiyacının bulunduğunu, müvekkil İstanbul'da ikamet ettiği ev kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağını, ayrıca müvekkili Fethiye'ye yeni yerleşecek olup bu şehirde başka bir taşınmazı bulunmaması nedeniyle taşınmazı kullanım amacıyla satın aldığını, taşınmaza ihtiyacının bulunması nedeniyle kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalıya çıkartılan davetiyenin usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, davalının kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşılmıştır.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın süresinde açılmadığını, davacı taşınmazı 29/03/2022 tarihinde iktisap ettiğini, kira sözleşmesinin yenilenme tarihi ise 01/04/2022 olduğunu, davacının yeni malik sıfatı ile tahliyeye ilişkin ihtarnameyi 31/03/2022 tarihinde keşide ettiğini, davacı bu ihtarnameyi keşide etmek suretiyle TBK 351/1 maddesindeki süreyi tercih ettiğini, ilgili madde gereğince ihtiyaç nedeniyle tahliye davası 6 aylık süre sonunda açılabileceğini, davacı davayı süresinden önce açtığını, davacının ihtiyacını ispat etmesi gerektiğini, eski malik Beşiktaş...........Noterliğinin ............ tarih .............. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile taşınmazın ihtiyaç nedeniyle tahliyesini talep ettiğini, müvekkilinin Seydikemer Noterliği........... tarih ve ............... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile kira bedellerini düzenli şekilde ödediğini ve ihtiyaç nedeni ile tahliyeyi kabul etmediğini ihtar ettiğini, davacı taşınmazı satın alırken müvekkilinin kiracı sıfatı ile taşınmazda bulunduğunu, eski malik ile davalı müvekkili arasında uyuşmazlık olduğunu ve davalı müvekkilinin kira ilişkisi devam ettirmeye yönelik tavrını bildiğini, davacının ihtiyaç sebebinin gerçek olup olmadığı hususlarının araştırılmasını talep ettiği anlaşılmıştır.
Kadıköy ............Noterliğinin .................. tarih ve ......... yevmiye nolu ihtarnamenin incelenmesinde; ihtar eden davacı ..........., muhatabın davalı............ olduğu, ihtarnamenin konusunun mecurun tahliyesi olduğu anlaşılmıştır.
Fethiye.................Noterliğinin ............ tarih ve ............ yevmiye nolu ihtarnamenin incelenmesinde; ihtar eden davacı A..........., muhatabın davalı ............ olduğu, ihtarnamenin konusunun kiralananın tahliyesi davası hakkında olduğu anlaşılmıştır.
Fethiye Tapu Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevaben dava konusu taşınmazın güncel tapu kayıtlarının mahkememize gönderildiği anlaşılmıştır.
Taraflar arasında akdedilen 01/04/2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin incelenmesinde; kiralayanın .............., kiracının ............ olduğu, kira müddetinin 1 yıl, yıllık kira bedelinin 22.800TL olduğu anlaşılmıştır.
Dava ihtiyaç nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir.
6098 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 350. Maddesinde " Kiraya veren, kira sözleşmesini;
1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,
2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir." şeklinde düzenlenmiştir.
Yine "Yeni malikin gereksinimi " başlıklı 6098 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 351. Maddesinde;  "Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir." hükmü yer almaktadır.
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; somut olayda önceki malik ile davalı arasında 01/04/2020 başlangıç tarihli bir yıl kira süreli kira sözleşmesi bulunduğu hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı dava dilekçesinde Türk Borçlar Kanunu 351 ve 353. Maddelerine dayanarak ihtiyaç sebebiyle tahliye isteminde bulunmuştur. Yukarıda da açıklandığı üzere kiralananı sonradan edinen kimse, dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir ay içinde, dilerse TBK’nın 351. maddesi uyarınca edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak edinmeyi izleyen bir ay içerisinde bildirimin tebliği zorunlu olup bunun sonradan giderilmesi mümkün değildir. Açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir. Eldeki dosyada, tapu kaydından da anlaşıldığı üzere dava konusu kiralananı davacının 29.03.2022 tarihinde satın aldığı, taşınmazın önceki malikiyle yapılan kira sözleşmesine göre davalının  taşınmazda kiracı olarak oturduğu, davacının dava konusu taşınmazı satın aldığını, taşınmaza ihtiyacı bulunduğunu ve taşınmazın tahliye edilmesi talebini içerir ihtarnamenin davalıya bir aylık süre içerisinde 14.04.2022 tarihinde tebliğ edildiği ve taşınmazı tahliye etmesi yönünde ihtarda bulunduğu, fakat edinme tarihinden itibarın 6 ay geçmeden davanın 16.05.2022 tarihinde açıldığı sabittir. Bu nedenle süresinde açılmayan davanın reddine kanaat getirilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM:
Davanın REDDİ  ile;
Harçlar kanunu uyarınca alınması gereken 80,70 TL red harcın davacı tarafından yatırılan 573,81 TL peşin harçtan mahsubu ile arta kalan 493,11-TL'lik kısmın karar kesinleştiğinde ve  talebi halinde davacıya iadesine,
Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca tayin ve takdir olunan 5.500- TL maktu vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, 
Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının HMK'nın 333. Maddesi uyarınca İADESİNE,
Dair, Davacı Vekili .......... , Davalı Vekili Av. TEVFİK GÖRKEM ŞENEL'in  yüzüne karşı, işbu kararın tebliğinden itibaren 6100 Sayılı HMK'nun 345.maddesi gereğince 2 hafta içinde taraflarca istinaf yoluna başvurulabileceğine, istinaf merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi olduğuna, istinaf başvurusunun Hâkim veyahut Yazı İşleri Müdürü havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Sulh Hukuk Mahkemesine yapılabileceğine dair yapılan inceleme sonucunda  karar verildi. ...............
 
 

Sayfamızı Paylaşın :