Kamulaştırma davası

Kamulaştırma davası

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Oct 16

Etiketler: kamulaştırma davası fethiye

Kamulaştırma davası

T.C.
   FETHİYE
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
(Yargılama yapmaya ve hüküm vermeye yetkili bağımsız mahkememizin verdiği)
     GEREKÇELİ KARAR  
 
ESAS NO :  Esas
KARAR NO
 
HAKİM :
KATİP
 
DAVACI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI -   
VEKİLİ
DAVALI : .................................. Fethiye/ MUĞLA
VEKİLİ : Av. TEVFİK GÖRKEM ŞENEL -
 
DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)
DAVA TARİHİ
KARAR TARİHİ
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH 
 
Mahkememizde görülmekte bulunan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı dava dilekçesinde özetle;  ADM Elektrik Dağıtım AŞ'ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun .................. tarihli ve 1.....1 sayılı kararı ile ................... numaralı elektrik dağıtım lisansı verildiğini, ADM Elektrik Dağım Aş nin talebi üzerine EPDK 'nın 2................ tarih ve.............. sayılı kararı ile,....................... parsel numaralı ....................... m2 büyüklüğündeki taşınmazın.................... m2 lik kısmında irtifak hakkı olmak üzere kamulaştırma kararı alındığını, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19/1 maddesinde; Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan, kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri kurum tarafından değerlendirileceği ve uygun görülmesi halinde kurul tarafından kamu yararı kararı verileceğini, söz konusu karar çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemlerinin 04.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığı , dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılır ifadesi yer almakta ise de aynı yasanın geçici 16 Maddesinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurul tarafından kamulaştırma kararı veya 2942 sayılı kanunun 30. maddesine göre devir kararı alınmış olan elektrik üretim ve dağıtım tesisleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılması ve devir işlemleri kurum tarafından sonuçlandırılır dendiğini, kanunun 30.03.2013 tarihinde yürürlüğe girdiğini, EPDK tarafından dava konusu taşınmaz hakkında  20.03.2013 tarih ve  4321-5 sayılı karar ile kamulaştırma kararı alındığını ,kamulaştırma işlemlerinin kurum tarafından sonuçlandırılacağını,  6446 Sayılı Yasa'nın 19/2 maddesine göre " kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti ve/veya üzerindeki sınırlı ayni haklar, üretim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna , bunların bulunmaması halinde ise Hazineye ait olur" dendiğini, yasa gereği dağıtım tesislerinin maliki TEDAŞ olduğundan EPDK tarafından dağıtım tesisleri için yapılan kamulaştırma işlemlerinde, mülkiyet /irtifak hakkının kamu kurumu olan TEDAŞ adına tescil edilmesi gerektiğini belirterek evsafı belirtilen taşınmazın .................... m2 lik kısmında irtifak  hakkı tesisi için kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırma kararı verilen taşınmazda irtifak hakkı tesis edilerek , tesis edilen hakkın yasa gereği dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip Türkiye Elektrik Dağıtım Aş (TEDAŞ ) adına tapuya tesciline karar verilmesini, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
Ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin davacıya usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, davalıya edilemediği anlaşıldı. 
Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Fethiye Tapu Müdürlüğüne, Kadastro Müdürlüğüne, Fethiye Belediye Başkanlığına yazılan müzekkerelere cevap verildiği, basın ilan kurumuna yazılan müzekkereye de cevap verildiği ve ilanların yapıldığına dair gazete nüshasının gönderilmiş olduğu görüldü.
Fen bilirkişilerinin .................. tarihli raporlarında; dava konusu taşınmazın  kalın mavi renkte çizgilerle, kamulaştırma hattın ise yeşil düz çizgi ile çizildiğini, irtifak hakkı kurulacak sahanın ise sarı renkte boyanarak gösterildiğini, dava konusu taşınmazın Fethiye Belediyesi Karaçeliler Mahallesi sınırları içinde kaldığı, belediyenin yol ve temizlik hizmetlerinden yararlandığı ve dava konusu yer kadastral parsel ve bahse konu parselin yer aldığı alanın meskun mahal alanı olmadığı, dava konusu taşınmazın Fethiye Karakeçililer Mahallesine 4 km mesafede, Fethiye ilçe merkezine 15 km olduğunu,dava konusu parsel içinde1 adet iki katlı 131 m2 lik toplam yap alanlı bina ve bir aret 40l2 alanlı depo ve 32m2 alanlı havuz havuz bulundğunun tespit edildiğini belirtmiştir. 
Bilirkişi kurulunun .............. tarihli raporlarında,keşif itibariyle dava konusu taşınmazın bir kısmında sulu şartlarda karışık meyveli-meyvesiz meyve yetiştiriciliği yapıldığını, taşınmazın ev ve bahçe olarak kullanıldığını, taşınmazın zemin değerinin 1.049.238,37 TL, taşınmaz üzerinde bulunan zirai unsurların değerlerinin toplamının 48.319,07 TL, taşınmazın üzerinde bulunan inşai unsurların değerinin 339.987,00 TL olduğunu, taşınmazın irtifak öncesi toplam değerinin 1.437.544,44 TL olduğunu, taşınmazın irtifak sonrası değerinin 1.323.686,72 TL olduğunu, taşınmazın irtifak  farkının  113,857,72  TL olduğunu belirterek hesaplanan irtifak bedelinin  toplam ödenecek bedelin 113.857,72 TL olduğunu belirtmişlerdir. 
Dosya mahkememizce taraf vekillerinin itirazları doğrultusunda bilirkişi heyetine tevdii edilmiş, bilirkişerin ....................... tarihli ek raporlarında, irtifak tesisi istenen alanda verim döneminde  meyve ağaçlarının olması ve bu ağaçların ekonomik getirisinin fazla olması ve ayrıca taşınmazın bulunduğu bölgenin 8.A maddesinde açıklandığı üzere objektif özellikleri sahip olması dikkate alınarak hesaplanan irtifak bedelinin 159.094,97 olduğunu belirtmiştir. 
 Dava, 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin  tespiti ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir. 
Taşınmazın tapu kaydının incelemesinde  Muğla İli Fethiye İlçesi Karakeçililer  Mahallesi Ebobore Mevkii ............ ada .. parsel nolu ..................... m2  miktarında kagir ev ve  bahçe  niteliğindeki taşınmazın davalı adına kayıtlı olduğu görülmüştür.
Dosya kapsamına celp edilen tapu kaydı, Fethiye Belediyesi'nin cevabi yazısı ve diğer bilgi ve belgeler dikkate alındığında taşınmazın ev ve bahçe vasfında olduğu, arsa niteliğini kazanmadığı ve bu durumda taşınmazın kamulaştırma bedelinin gelir yöntemine göre hesaplanmasının gerektiği ve hesaplamada da İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün verilerinin esas alınması şeklindeki bilirkişi görüşü yerinde bulunmuştur. Yine taşınmazın gelir yöntemine göre değeri belirlenirken, münavebeye alınacak ürünlerin bölgenin özelliklerine göre, olabildiğince çeşitli olması gerektiği, zira amaç, taşınmazın ekilen ürün esas alınarak belli bir yıl için gelirini bulmak olmadığından, bölgede oluşan ortalama geliri ve buna göre ortalama değeri bulmaya imkan verecek çeşitlilikte en az iki ürünün münavebeye alınması yerindedir. Yargıtay 5. HD'nin son dönem yerleşmiş içtihatları doğrultusunda sulu tarım arazisi vasfında olan taşınmaz hakkında % 4 kapitalizasyon faizinin uygulanmış olması ve tarım arazisi olan taşınmaz hakkında da %35 değer azalış oranı da usul ve yasaya uygun bulunmuş ve denetime elverişli hüküm kurmaya yeterli bilirkişi raporu doğrultusunda kamulaştırma bedelinin toplam  159.094,97-TL olarak tespitine karar verilmiş söz konusu bedelin davalı adına bankaya depo edildiği anlaşıldığından dava dilekçesindeki talep de dikkate alınarak TEDAŞ lehine davalıya ait taşınmaz üzerinde fen bilirkişisi raporu ekindeki krokide belirlenen alanda  mülkiyet ve irtifak hakkı tesis edilmesine karar verilmiştir.
 Dava 4 ay içerisinde sonuçlanmadığından tespit edilen kamulaştırma bedeline davanın açıldığı tarihi takip eden 4. Ayın sonundan itibaren faiz işletilmesine karar verilmiştir. 
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 nolu başvuru sonucu verdiği 23/10/2018 tarihli ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 numaralı başvuru sonucu verdiği 09/05/2019 tarihli kararları dikkate alındığında, davacı idare lehine vekalet ücreti takdir edilmemiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle; 
 1-Muğla İli Fethiye İlçesi, ..................................... parsel  sayılı  davalı adına  kayıtlı taşınmazın aleyhine Fen bilirkişileri ................... ve ............................... tarihli raporu ve ekindeki  Ek:1 nolu krokide IR olarak gösterilen toplam  1.443,48 m2 lik alan üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİS VE TESCİLİNE,
2-Kamulaştırma toplam bedelinin 159.094,97 TL olarak belirlenmesine, 
   3-Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kamulaştırma bedelinin davalıya ödenmesi için Ziraat Bankası’na müzekkere yazılmasına,
   4-Kamulaştırma Kanununun 10/9. Fıkrası gereğince davanın açıldığı tarih olan 27.02.2019 tarihinden itibaren 4 ay içinde dava sonuçlanmadığından 4.ayın bitimi olan 27.06.2019 tarihinden karar tarihi olan 05/02/2021 tarihi arasında kamulaştırma bedeline uygulanacak yasal faizin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, 
   5-Dava konusu taşınmaz üzerinde varsa rehin, haciz ve ipoteklerin kamulaştırma bedeli üzerine yansıtılmasına,
   6-Fen bilirkişileri  ..... ve ........................ 15/10/2019 tarihli raporunun kararın eki sayılmasına,
   7-Hüküm özeti ve krokinin İİK madde 28 uyarınca Fethiye Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine, 
8-Alınması gereken 59,30 TL maktu harçtan davacı tarafından yatırılan 44,40 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 14,90 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
9-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davanın mahiyeti dikkate alınarak davacı üzerinde bırakılmasına, yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
10-Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,
Dair; Davalı vekilinin yüzüne karşı, davacı tarafın yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren  2 hafta içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı

Sayfamızı Paylaşın :